فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز  

 

I can hear her paces

Gentle and light
Nature becomes fresh in her fragrant appearance
Trees sprout
Birds begin singing
And rivers start singing the life melody

صداي قدم هايش را مي شنوم
آرام و سبك
طبيعت با عطر حضورش تازه مي شود
درختان جوانه مي زنند
پرنده ها نغمه خوان مي شوند
و رودخانه آواز حيات سر مي دهند

    

 

عكس متحرك باران

 

 


I was thinking

Maybe I am just like this nature
And until my heart is the prison of bitter memories, it won't host the spring
My heart shook! How can I forget
But…forgiveness in not naivety, it’s not forgetfulness
Forgiveness is a present for our heart, to become weightless, to be peaceful & mellow
I clean my heart from hatreds and annoyances, to welcome the spring full of affection, love and truthfulness
Calm and light, like the spring
با خود انديشيدم
شايد من نيز همانند اين طبيعتم
و قلبم تا زماني كه زندان خاطرات تلخ است، ميزبان بهار نخواهد شد
دلم لرزيد. چگونه فراموش كنم
اما… گذشت سادگي نيست، فراموشي نيست
بخشايش پيشكشي است براي قلب خود، كه سبك شود، كه آرامش يابد
دلم را از كينه ها و رنجش ها مي شويم، تا با وجودي مملو از مهر و پاكي، به استقبال نوروز بيايم
سبك و آرام، چون بهار

امام علي (عليه السلام ) :

«... و انشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق و الربيح المغدق، و النبات المونق، سحا و ابلا، تحيي به ما قد مات، و ترد به ما قد فات....

خدايا رحمت خود را با ابر پرباران و بهار پر آب و گياهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرما، باراني درشت قطره بر ما فرو فرست كه مردگان را زنده و آنچه از دست ما رفته به ما بازگرداند

نهج البلاغه،  ص222، خطبة 115. 


كد آهنگ